923

លោក​បន្ត​ថា កំណើន​នេះ​ កើន​ជា​លំ​ដាប់ ដោយ​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០១២ ការ​វិនិយោគ​បាន​ ២ ១០៩ លាន​ដុល្លារ ចំណែក​ឆ្នាំ ​២០១៣​ មាន ​២ ៧៧៣ លាន​ដុល្លារ និង ​ឆ្នាំ​ ២០១៤ មាន ២៥០៧ លាន​ដុល្លារ។ សម្រាប់​​ឆ្នាំ​ ២០១៤ វិស័យ​សំណង់​ និង​ អចលនវត្ថុ​បាន​រួម​វិភាគ​ទាន​ដល់​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​ជាតិ​ចំនួន ១៥% ផង​ដែរ។

រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​រៀប​ចំ​ដែន​ដី នគ​រូប​នីយ​កម្ម ​និង ​សំណង់​ដដែល​ បាន​បញ្ជាក់​ថា មួយ​រយៈ​នេះ​មាន​ក្រុមហ៊ុន​បរទេស​ផ្នែក​សំណង់​ និង​ អចលនទ្រព្យ​ជាច្រើន​ចាប់​…

Read more

Leave a Reply